IntStudies 25 2018 cover

In this issue consists of four papers that cover different topics. In the first article, B. Galabova and N. Timeva present the results of an anthropological study of a considerable number of human remains, discovered during archaeological excavations of thirteen localities. Tz. Popova presents the use of various plants in ritual contexts from the Antiquity – sanctuaries and necropolises. Ts. Tsonev considers three different aspects of the relationship established between the social identity and the chipped-stone techniques. These aspects are ‘distance’, ‘exotic’, and ‘quality’. O. Vitov applied a methodology for creating predictive maps for calculating the chances of occurrence of ore and metallurgical centers. The study covers the period that spans between early Chalcolitic to the Bronze Age. This approach has been tested in the region of the water-catchment basins of the rivers Struma and Mesta in SW Bulgaria. It analyzes the available data from stream-sediment pan-concentrated surveys. The analysis established presence of native copper, cuprite, azurite, malachite, torbernite, chalcopyrite, native lead, pyromorphite, cassiterite.

-

В настоящият брой са включени четири публикации на различни теми. В първата публикация на Борислава Гълъбова и Надежда Тимева са представени резултатите от антропологично изследване на значителн брой човешки останки, открити при археологически разкопки от 13 локалитета. Цветана Попова представя употребата на растенията в различни ритуални и всекидневни практики в Античността, открити в светилища и некрополи. В публикацията на Цони Цонев се разглеждат три различни аспекта на връзката между социалната идентичност и технологията (техника с чукалка) за производство на каменни сечива и предмети. Тези аспекти са: “разстояние”, “екзотично”, и “качество”. Олег Витов е приложил методика за минераложко прогнозиране на площи за търсене на рудодобивни и металургични центрове от ранния халколит до бронзовата епоха. Извършена е апробация на методиката във водосборните райони на реките Струма и Места, ЮЗ България. Използвани са данни от шлихоминераложкото картиране на района в които са установени: самородна мед, куприт, азурит, малахит, торбернит, халкопирит, самородно олово, пироморфит, каситерит.

Published: 2018-01-04