JOURNALS, published by the National Archaeological Institute with Museum in the Bulgarian Academy of Sciences

ПЕРИОДИКА, издавана от Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките

Journals

 • Studia Praehistorica

  ISSN 0204-9880 (Print); ISSN 2815-2697 (Online)

 • Archaeology / Археология

  Орган на Националния археологически институт с музей – БАН
  Списанието е основано през 1959 г. Излиза в две книжки годишно.

 • Interdisciplinary Studies / Интердисциплинарни изследвания

  The journal has been established at the beginning of the 1980-es as part of the editing policy of the then Archaeological Institute and Museum – BAS. It has to occur once in a year. The journal publishes scientific papers related to archaeology: archaeozoology, archaeobotany, anthropology, ethnology, geophysics, geodesy, mineralogical and chemical analyses, GIS and the application of Information technologies in archaeological studies, and other topics, when dealing with some aspects of archaeology studies. The journal is published also as e-journal that will assure an open access and broaden its public.


  Списание "Интердисципплинарни изследвания" е създадено в началото на 80-те години, като част от изданията на Националния археологически институт с музей при БАН. Издава се един път годишно. Публикува научни статии, свързани с археологията: археозоология, археоботаника, антропология, етнология, геофизика, геодезия, минераложки и химически анализи, географско-информационните системи и използването на информационните технологии в археологическите проучвания, както и други изследвания свързани с археологическите проучвания биха могли да бъдат публикувани. Списанието се публикува в електронен вариант, като по този начин се осигурява открит достъп до съдържанието му и по този начин ще спомага за по–широк кръг на читатели.